Atmananda lahari

Monthly Archives: December 2019


ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 4-12 ಶ್ರೀ ಭೇರುಂಡಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 4-12  ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥೀ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶೀ- ಭೇರುಂಡಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಸಂಕಾಶ ದೇಹಾಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾನ್ವಿತಾಂ ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಂ ಚಿತಮುಖೀಮ್ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತಾಂ ತಾಟಂಕ ಹಾರಕೇಯೂರ ರತ್ನಸ್ತಬಕ ಮಂಡಿತಾಂ ರಸನೂಪು ರೋರ್ಮ್ಯಾದಿ ಭೂಷಣೈ ರತಿಸುಂದರೀಮ್ ಪಾಶಾಂಕು ಶೌ…

Read More

ತಿಥಿನಿತ್ಯಾ ದೇವಿಯರು: 3-13 ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ – ಭಾವಾರ್ಥ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 3-13   ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ – ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಿತ್ಯಾದೇವಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕ: ಅರುಣಾಮರುಣಾ ಕಲ್ಪಾಮರುಣಾಂ ಶುಕಧಾರಿಣೀಂ ಅರುಣಸ್ರಗ್ವಿಲೇಪಾಂ ತಾಂ ಚಾರುಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಾಮ್ ಭಾಲೇ ಘರ್ಮಾಂಬು ಮೌಕ್ತಿಕೈಃ ವಿರಾಜಮಾನಾಂ ಮುಕುಟಲಸದರ್ಧೇಂದುಶೇಖರಾಂ ಚತುರ್ಭಿರ್ಭಾಹುಭಿಃ ಪಾಶಮಂಕುಶಂ ಪಾನಪಾತ್ರಕಂ ಅಭಯಂ ಬಿಭ್ರತೀಮ್…

Read More