Atmananda lahari

Monthly Archives: December 2019


Tithi Nitya Devis: 4-12 Sri Bherunda Nityadevi Dhyanasloka


Sri GURUBHYO NAMAH Sri PARAMA GURUBHYO NAMAH Sri PARAMAESHTHI GURUBHYO NAMAH4-12 Shukla Paksha Chaturthi and Krishna Paksha Dvadashi is ruled by Bherunda Nityadevi Dhyanasloka:Taptakaanchana sankaasha dehaam netratrayaanvitaamChaarusmitaam chitamukheem divyala kaara bhooshitaamTaatanka haarakeyoora ratnastabka manditaamRasanoopu rormyaadi bhooshanai ratisundareemPaashankushau charmakhadgau gadaavajra danuh…

Read More

Tithi Nitya Devis: 3-13 Sri Nityaklinna Nityadevi Dhyanasloka


Sri GURUBHYO NAMAH Sri PARAMA GURUBHYO NAMAH Sri PARAMAESHTHI GURUBHYO NAMAH3-13 Shukla Paksha Truteeya and Krishna paksha Trayodashi is ruled by Sri Nityaklinnaa Nityadevi Dhyanasloka:Arunaamarunaa kalpaamarunaam shukadhaarineemArunasragvilepaam taam chaarusmeramukhaambujamNetratrayollasadvaktraam bhaale gharmaambu mauktikaihiViraajamaanaam mukutalasadardhendushekharaamChaturbhirbhahubhihi paashamankusham paanapaatrakamAbhayam bibhrateem padmamadhyaasinaam madaalasaamDyaatvyaivam poojayennityaklinnaam nityaam…

Read More