ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದನಾಥ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿ


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ  ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿ ಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾನಂದನಾಥರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀ N R ಕೃಷ್ಣನ್ ( ಶ್ರೀ ಗಗನಾನಂದನಾಥ) ರಚಿಸಿ,  ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ 86 ನೆಯ ವರ್ಧಂತಿಯಂದು ಅವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯುಟ್ಯುಬ್ ಲಿಂಕ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: