ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ : ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಯೂಟ್ಯುಬ್ ಕೊಂಡಿಗಳು


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯನದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುಮಂಡಲದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಯೂಟ್ಯುಬ್ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಲಿತ ಸ್ತವರಾಜ ಜಪ

ಲಲಿತ ಸ್ತವರಾಜ ಜಪ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ

ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಭಾಗ 2

ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಭಾಗ 3

ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಭಾಗ 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: