ಮಂಗಳ ದೋಷ: ಪರಿಹಾರ- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ


ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನವಶ್ಯಕ ಗೊಂದಲ, ಭಯ, ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಲೇಖನ.   ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ , ಕವಚ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ಇದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.  ಅವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಆಸಕ್ತರು  ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಮಂಗಳ ದೋಷ- ಪರಿಹಾರ- ವೈಜ್ಜಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: