ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ (Ashtabhaga Mahalakshmi Puja: Kannada Book)


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾವಿಧಾನದ ವಿವರವಿರುವ PDF book link ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವವರ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲಾ.  ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.

Click on the link for the book with complete details of Puja: This puja bestows the worshiper all that they desire and deserve. For those who cannot read kannada if I receive such requests / suggestions, I shall try to post the same in sanskrit / English ( IAST) and also explanation of Puja in English

 Sri Mahalakshmi Pooja vidhana Kannada Book

Link for updated book

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ 8 ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಲು

8 Audio clips explaining the instructions to perform puja is found in another post.

For Audio link please click here

4 Comments on “ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ : ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ (Ashtabhaga Mahalakshmi Puja: Kannada Book)

  1. Pingback: Ashtabhaga Mahalakshmi Puja- Audio ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಆಡಿಯೋ – Atmanandanatha

  2. Pingback: Ashtabhaga Sri Mahalakshmi Puja- Audio ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಆಡಿಯೋ – Atmanandanatha

  3. Pingback: ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಆಡಿಯೋ Ashtabhaga Sri Mahalakshmi Puja Audio – Atmanandanatha

  4. Pingback: ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ – Atmanandanatha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: