ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ಆಡಿಯೋ (Ashtabhaga Sri Mahalakshmi Puja : Audio)


ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ

ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ – Click here

ಪೂಜೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಿಯೋ 8 ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೇಳಿ

Part1: Introduction to Ashtabhaga Mahalakshmi Puja

Part2: Puja Begin to Upachara

Part3: Anga Puja and First Bhaga

Part4: Second Bhaga

Part5: Third Bhaga

Part6: Fourth to Seventh Bhaga

Part7: Eight Bhaga and Uttara Bhaga

Part8: Lakshmi Ashtothara and Completion of Puja

5 Comments on “ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ: ಆಡಿಯೋ (Ashtabhaga Sri Mahalakshmi Puja : Audio)

  1. Pingback: Ashtabhaga Mahalakshmi Puja-Kannada Lyrics-ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ – Atmanandanatha

  2. Pingback: Ashtabhaga Mahalakshmi Puja-Kannada Lyrics-ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ – Atmanandanatha

  3. Pingback: Ashtabhaga Mahalakshmi Puja-Kannada Book – ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ – Atmanandanatha

  4. Pingback: ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ – Ashtabhaga Mahalakshmi Puja Kannada Book – Atmanandanatha

  5. Pingback: ಅಷ್ಟಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ : ಪೂಜಾ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ (Ashtabhaga Mahalakshmi Puja Kannada Book) – Atmanandanatha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: